Във връзка с реализацията на проект по договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0145-C01 „Технологична модернизация в предприятието “, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Интелигентна индустрия“, Програма за икономическа трансформация, финансирана от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU, АЛФА-МАРИНЕ ООД, краен получател по договора, открива процедура “Избор с публична покана” по реда на ПМС № 80/09.05.2022 г. за определяне на изпълнител на доставка с предмет:

Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на:

  1. Обособена позиция 1: CNC струг (1 брой);

  2. Обособена позиция 2: CNC Вертикален едноколонен струг (1 брой);

Документация за участие в процедурата можете да изтеглите от тук:   https://www.alpha-marine.bg/Документация_публ.покана_Алфа-Марине ООД_финал.zip

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЛФА-МАРИНЕ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ – Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация.